Nätverk för utbildningsförvaltningsnivåns unika utmaningar – en samverkansmodell i ULF försöksverksamhet 2019-2021

Det nätverk mellan skolhuvudmän och lärosäte som presenteras i denna rapport är en del av regeringsuppdraget ”ULF”, vilket står Utveckling – Lärande – Forskning, en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som pågår 2017-2021. Den rika dokumentation som finns kring försöksverksamheten finns samlad på den nationella webbsidan www.ulfavtal.se

Försöksverksamheten vid Malmö universitet startades upp hösten 2018 med en inbjudan till regionens skolhuvudmän med vilka det fanns samverkan kring lärarutbildningsfrågor, exempelvis VFU. Inbjudan innehöll ett erbjudande om att delta i en serie workshops under våren 2019. Syftet var att väcka intresse för och tillsammans förstå regeringsuppdraget, samt att identifiera vilka behov och intressen som fanns på lärosäte respektive skolhuvudmän kring vilka alla kunde enas. Dessa utgjorde sedan riktningen för framtida samarbete inom ULF.

Diskussionerna i workshopserien utmynnade i att man tillsammans formulerade behovet av att skapa nätverk för framtida samverkan och formulering av utmaningar att beforska tillsammans. Dessa nätverk skulle inrymma två olika riktningar – dels nätverk för och med lärare, dels nätverk för och med ledningsnivåerna i våra respektive organisationer. På så sätt kunde denna samverkan kopplas till flera styr-och ledningsnivåer (skolenheter/institutioner respektive förvaltningar/koncernnivå med forskning om denna nivå). Nätverken tänktes således som kopplade och som förutsättningar för varandra. Ett ytterligare syfte med nätverkstanken var att skapa närmare samverkan mellan olika skolhuvudmän, inom ramen för praktiknära skolforskning.

Efter workshopsseriens slut arbetade mindre arbetsgrupper fram avtal för de olika nätverken, med liknande om än unika utformningar. Utlysningar genomfördes på lärosätet för de två nätverksinriktningarna; en utlysning med didaktiskt fokus som riktade sig mot lärarutbildare/forskare inom didaktik och en utlysning med fokus på ledningsnivåns frågor, vilka i den föregående workshopserien hade definierats som frågan om systematiskt kvalitetsarbete. Med hjälp av utlysningarna identifierades forskande och undervisande personal med särskilt intresse för de frågor som gemensamt ringats in. Utlysningarna resulterade i tre didaktiska nätverk för lärare (i matematik, svenska respektive språk- och kunskapsutveckling i ämnesundervisning) samt ett nätverk för ledningsnivån benämnt Förvaltningsnivåns unika utmaningar. Till det senare kopplades fyra forskare med forskningsintresse kring styrning/ledning/organisation/kvalitetsmätning. Redogörelsen i denna rapport fokuseras på detta nätverk.

ULF-nätverket Förvaltningsnivåns unika utmaningar

Enligt det avtal som togs fram för nätverket var syftet att utveckla fördjupad kunskap om systematiskt kvalitetsarbete genom samverkan som ”ska bygga på ömsesidigt engagemang, deltagande och jämbördiga relationer mellan deltagarna”. Vidare skulle nätverket enligt avtalet möjliggöra kritisk reflexivitet och idéutbyte mellan deltagarna, vilket i sin tur skulle generera att kritiska frågor kring kvalitetsarbete formuleras och bearbetas. Målet var att forskningsprojekt i samverkan skulle initieras under försöksperioden med sikte på att utvecklas till externt finansierade forskningsprojekt.

Sju skolhuvudmän, varav sex kommunala och en fristående, har medverkat i nätverket. Varje huvudman har deltagit med 1-2 personer från utbildningsförvaltningsnivå, totalt 13 deltagare från skolhuvudmännen, varav fyra har en examen på forskarnivå. En processledare från Malmö universitet har haft i uppdrag att planera och leda nätverkets arbete i dialog med deltagarna. Enligt avtalet skulle nätverket genomföra 6-8 fysiska halvdagsträffar och även använda sig av en digital samarbetsyta, Malmö universitets lärplattform Canvas.

Förhinder

Strax efter starten av nätverket våren 2020 svepte coronapandemin in. Den första reaktionen var att ställa in det planerade halvdagsmötet i mars 2020, men då pandemin inte släppte taget så gjordes upplägget om till digitala möten via Zoom. I praktiken blev det därför två fysiska halvdagsträffar som genomfördes, efterföljt av sju digitala via Zoom.

Innehåll

Lästa texter, föreläsning

I nätverket har olika texter lästs och diskuterats dels i syfte att skapa en gemensam förståelse för ämnesområdet systematiskt kvalitetsarbete samt kvalitetsbegreppet och dess utmaningar, dels för att kunna använda ett gemensamt teoretiskt ramverk i analysarbetet. Vid ett inledande textseminarium behandlades De villkorade utbildningskvaliteterna av Bergh och Rosén (2019) och Kollegialt lärande i förskolan av Mukhtar-Landgren och Altermark (2018) där olika aspekter av kvalitetsbegreppet, maktperspektiv och spänningsfältet tillit-kontroll inom systematiskt kvalitetsarbete diskuterades och problematiserades. I samband med analys av olika case från deltagarnas verksamheter tog nätverket del av analysverktyget WPR, What’s the Problem Represented to Be? (Bacchi & Eveline, 2010), vilket för flertalet var ett nytt verktyg som upplevdes användbart i sammanhanget.

Delar av nätverket hade även frivillig läsning av Barbara Czarniawskas bok En teori om organisering (2015).

Vid ett avslutande textseminarium utgick diskussionerna från en föreläsning av Lena Lindgren, utvärderingsforskare vid Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, som var inbjuden till nätverket den 17 mars 2021. Lindgren höll ett föredrag under rubriken ”Hur kan huvudmän styra och stödja skolors kvalitetsarbete?” och lyfte bland annat programteorin som ett verktyg för att undersöka SKA. Ytterligare två texter låg till grund för detta textseminarium: Att leda eller ledas. Förskollärarnas röst i det systematiska kvalitetsarbetet (Brunner Cederlund, 2020) och Redovisning av uppdrag till skolmyndigheterna om kvalitet och likvärdighet (Skolverket 2020:545).

Skrivna case

Som ett led i att generera kritiska frågor kring systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt i deltagarnas olika verksamheter användes bland annat case. Varje deltagare, eller i något fall två deltagare från samma huvudman, bidrog med en kortfattad skriftlig beskrivning av hur organisationen hanterat utmaningen med att balansera i spänningsfältet mellan utveckling och kontroll inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Beskrivningarna kunde utgöras av ett händelseförlopp eller en specifik situation som framtvingar ett ”görande” från olika aktörer inom den egna organisationen. Fokus i beskrivningen låg på ”görandet” dels för att synliggöra det systematiska kvalitetsarbetets praktik, dels för att få inblick i vilka aktörer som skapar och upprätthåller en sådan praktik. Dessa case analyserades sedan gemensamt med WPR som analysverktyg (Bacchi & Eveline, 2010). De frågor som fokuserades i WPR-analysen var 1)Vad är problemet bakom utmaningen? 2) Vilka aktörer är medskapare av det systematiska kvalitetsarbetets praktik och vad gör respektive aktör? 3) Vilka mekanismer/strukturer/kulturer/krafter ligger till grund för de olika aktörernas handlingar och får därigenom inflytande över organiseringen av SKA?

Pilotstudier (intervjuer, dokumentstudier)

Utifrån ovan nämnda case skrev samtliga deltagare var sin reflekterande text där de beskrev och motiverade vilka problem och utmaningar som de fann vara av särskilt intresse och vilka frågeställningar de önskade fördjupa sig i. Texterna tematiserades och denna indelning utgjorde sedan grunden för nätverkets vidare arbete i form av två olika pilotstudier.

Intervjuer

Tema 1

I Tema 1 samlades ungefär hälften av nätverksdeltagarna för att fokusera på studier kring följande frågor: Vad menar vi med kvalitet i systematiskt kvalitetsarbete? Hur materialiseras dessa föreställningar om kvalitet i olika mätpraktiker? Hur kommer kvalitet till uttryck i indikatorer osv? Vad sker med det omätbara? Hur är mätvärden ett mått på kvalitet? Vad har förvaltningar och politik för syn på kvalitet och vilka praxisteorier (teorier som också kommer till uttryck i förvaltningarnas praktik) ligger till grund för det?

Deltagarna i gruppen genomförde under hösten 2020 intervjuer med kommunala ledningspersoner som ingår i förvaltningsnivåns systematiska kvalitetsarbete. Syftet var att få en bild av hur begreppet kvalitet Sammanlagt gjordes 14 intervjuer med utgångspunkt i en gemensamt framtagen intervjuguide med följande frågor: Vad är det för kvalitet som förvaltningen efterfrågar i SKA? Hur ser huvudmannen på kvalitet (vad utmärker/kännetecknar idéerna om kvalitet)? Vilken kvalitet följer huvudmannen inte upp? Vilken kvalitet skulle du vilja att huvudmannen följer upp?

Intervjuerna kodades enskilt med en kodnyckel som togs fram för kvalitativ analys, och en gemensam kvalitativ analys inleddes. Intervjuerna visade en stor variation av sätt att tolka innebörden av kvalitet i utbildning och också stora svårigheter för många informanter att sätta ord på vad som menas med kvalitet.

Dokumentstudier

Tema 2

I Tema 2 samlades ungefär hälften av nätverksdeltagarna för att initialt fokusera på följande frågor: Kvalitetsarbetets teori och praktik. Hur organiseras, styrs och leds det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå? Vilka föreställningar, perspektiv och teorier formar huvudmannens organisering, styrning och ledning av det systematiska kvalitetsarbetet? Vilka skillnader finns mellan förvaltningars och verksamheters syn på roller och ansvar i kvalitetsarbetet, och vilka konsekvenser får dessa skillnader? Hur kan huvudmannen agera för att skapa förståelse, mening, delaktighet och engagemang för verksamheters systematiska kvalitetsarbete?

Deltagarna analyserade därefter sina egna kvalitetsplaner eller verksamhetsplaner framförallt utifrån frågeställningen: Vilka föreställningar, perspektiv och teorier formar huvudmannens organisering, styrning och ledning av det systematiska kvalitetsarbetet? Texterna analyserades med inspiration från Bacchi och med stöd av exempel på diskursanalys som forskarna genomförde på ett av dokumenten. Deltagarna delade med sig av dokumenten och sina analyser inför träffarna för att möjliggöra konstruktiv diskussion och reflektion. Flera gemensamma utmaningar kunde identifieras under arbetets gång gällande kvalitetsarbete och dess styrning som utgjorde underlag för den framtida forskningsskissen.

Lärdomar

Det ursprungliga upplägget med halvdagsträffar tog hänsyn till att flera deltagare hade relativt lång resväg och att det därför var gynnsamt med färre och lite längre tillfällen. Dessutom var tanken att gemensamma fikapauser och möjlighet att äta lunch tillsammans innan eller efter mötet skulle bidra till att nätverksdeltagarna också skulle lära känna varandra och skapa möjlighet för mer informella samtal. Den plötsliga omläggningen till digitala träffar, bristande erfarenhet av och kunskap om vad som är ett gynnsamt upplägg för digitala möten samt svårighet att hitta nya gemensamma mötestider gjorde att nätverket höll fast vid de planerade halvdagsträffarna. I efterhand kan konstateras att kortare och tätare digitala möten hade varit att föredra och sannolikt hade ökat möteseffektiviteten.

Processledaren genomförde individuella avstämningsmöten med samtliga deltagare efter tre nätverksträffar. Vid dessa framkom att deltagarna genomgående var nöjda med urvalet av texter, att nätverket hållit sig till syftet samt att deltagarna varit väl förberedda och tagit aktiv del i diskussionerna. Det fanns också en samsyn kring att utmaningarna bestod i att gå mer på djupet för att kunna formulera forskningsfrågor och ett behov av att skapa förutsättningar för detta, exempelvis genom att arbeta i mindre konstellationer.

Beslutet att dela upp den stora gruppen i två mindre basgrupper var gynnsamt utifrån att samtalen fick ett ökat djup då de utgick från deltagarnas gemensamt formulerade frågeställningar och att deltagarna i basgrupperna också lärde känna varandra bättre samt vågade utmana varandra mer i samtalen. För att få inblick i varandras arbete i de olika grupperna användes även tvärgruppsdiskussioner. En nackdel med uppdelningen var att processledaren inte kunde leda, hålla samman och dokumentera arbetet på samma sätt som tidigare. Denna roll föll istället till stor del på forskarna som därmed lade mycket tid på förberedelse- och efterarbete vid respektive träff samtidigt som de också fick hantera rollen som samtalsledare. Övriga deltagare var varken involverade i planeringsarbetet eller som samtalsledare, vilket bidrog till en upplevelse av minskad jämbördighet inom nätverket. Ett sätt att dokumentera nätverkets möten och samtal hade varit att spela in dem då de ägde rum via Zoom, men tyvärr insåg vi denna möjlighet för sent. Som en konsekvens av att forskarna fick lägga mycket kraft och energi på för- och efterarbete av träffarna, förutom att vara samtalsledare, räckte inte den avsatta tiden till att formulera en forskningsskiss förrän inför sista mötestillfället.

Deltagarna menar att nätverket fyllt en viktig funktion då det fokuserat på förvaltningsnivåns praktik och specifika utmaningar inom det systematiska kvalitetsarbetet, vilket de har begränsade möjligheter att diskutera och reflektera kring inom ramen för sina ordinarie uppdrag. Textseminarierna och möjligheten att tillägna sig olika teorier som bidrar till att belysa och problematisera den egna praktiken är också något som flera lyfter som positivt och nätverket uppfattas  och uppskattas som ett forum för kollegialt lärande. Utmaningen har varit att formulera gemensamma frågeställningar att gå vidare med i en forskningsstudie och denna process blev mer utdragen än förväntat, sannolikt på grund av de omständigheter som pandemin inneburit.

Resultat och framtida samverkan

Nätverkets arbete i form av textseminarier, diskussioner, empiriinsamlingar och analyser har mynnat ut i en forskningsskiss som kommer att ligga till grund för en kommande studie, forskningsansökan och ett nytt ULF-avtal. Forskningsskissen formulerades initalt av de fyra forskarna vid Malmö universitet med utgångspunkt i de samlade erfarenheterna från nätverket och de frågor som utkristalliserades genom nätverksarbetet. Skissen beabetades sedan vidare i samarbete mellan ytterligare några av nätverksdeltagarna.

Ett fortsatt samarbete planeras med avstamp i nämnda forskningsskiss från hösten 2021. Flertalet skolhuvudmän har uttryckt avsikt att fortsätta.

Referenser

Bacchi, C. & Eveline, J. (2010). Approaches to gender mainstreaming: What’s the problem represented to be? I Mainstreaming politics: Gendering practices and feminist theory (s.111-137). University of Adelaide Press.

Bergh, A. och Rosén, M. (2019). De villkorade utbildningskvaliteterna.

Brunner Cederlund (2020). Att leda eller ledas. Förskollärarnas röst i det systematiska kvalitetsarbetet. Masteruppsats. Uppsala universitet.

Czarniawska, B. (2015). En teori om organisering. Lund: Studenlitteratur.

Mukhtar-Landgren & Altermark (2018) Kollegialt lärande i förskolan

Skolverket (2020). Redovisning av uppdrag till skolmyndigheterna om kvalitet och likvärdighet. Skolverket 2020:545.

Hur kan vi utveckla forskning i samverkan mellan forskare och yrkesverksamma i förskola och skola?

Bild: Apelöga

Sedan 2019 har skolförvaltningarna i Malmö stad tillsammans med fakulteten Lärande och samhälle vid Malmö universitet arbetat för att bygga upp en forskningsmiljö i samverkan mellan kommunen och lärosätet. Nyligen träffades forskare som arbetat med projekt inom forskningsmiljön tillsammans med andra intresserade för att utbyta erfarenheter kring praktiknära forskning och diskutera hur forskningssamverkan kan utvecklas.
Att utveckla kunskap om likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola

Temat för den gemensamma forskningsmiljön är ”Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola”. Det handlar om stora, komplexa frågor där det finns ett gemensamt behov av ökad kunskap både inom forskningen och i skolpraktiken. Hur kan förskolan och skolan bidra till mer jämlika förutsättningar för alla barn och unga? Hur kan barn och ungas känsla av delaktighet i samhället och i sitt eget lärande stärkas? Hur kan förskolan och skolan bidra till en socialt, ekonomiskt och ekologist hållbar utveckling i linje med de globala hållbarhetsmålen?

Frågorna är nödvändiga att förhålla sig till för att varje barn och elev ska kunna känna framtidstro och mening i sitt lärande. Temat är samtidigt brett och rymmer en rad olika såväl teoretiska som praktiska ingångar, vilket visar sig genom den mångfald av forskningsfrågor som varit i fokus inom ramen för samarbetet.

Projekt inom forskningsmiljön

Den första utlysningen av medel för forskningsprojekt inom den gemensamma forskningsmiljön ägde rum 2021. Sedan dess har en rad olika projekt blivit beviljade medel:

• Lässtimulerande och språkutvecklande arbete för delaktighet och inkludering
• Känsla av sammanhang och agency i relation till lokala och globala utmaningar
• Utveckling och inkludering i matematisk dialog med hjälp av digitala verktyg
• Att utveckla Upplevelsebaserad pedagogik för alla elever
• En forskningscirkel om kontroversiella frågor, multiperspektivitet och relationell pedagogik – Om lärares användning av Malmö Stads undervisningsmaterial om Israel/Palestinafrågan
• Shared Reading i skolan – läsning på andra villkor?

Även om projekten rymmer en variation av vilka ämnen eller aspekter av utbildning och undervisning som studeras, har de det gemensamt att de på olika sätt tar sig an utmaningarna kring likvärdighet, delaktighet och hållbarhet. Det som är speciellt för projekten i forskningsmiljön är också att de bedrivs i samverkan mellan forskare och yrkesverksamma i förskola och skola. Arbetet i forskningsmiljön utgår ifrån den ambition att stärka praktiknära skolforskning, som har varit i fokus under senare år genom den nationella försöksverksamheten Utbildning, lärande, forskning (ULF), vilken planeras att permanentas från år 2025.

Målet med ULF-verksamheten är att ta fram en infrastruktur för samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän, i syfte att stärka skolans vetenskapliga grund. Läs mer om ULF här: Utbildning, lärande, forskning (ULF) | Malmö universitet (mau.se).

Arbetet med den gemensamma forskningsmiljön pågår inom ramen för ett lokalt ULF-avtal mellan Malmö stad och Malmö universitet. I oktober hölls en lokal ULF-bazar där erfarenheter från pågående och genomförda forskningsprojekt i samverkan presenterades och diskuterades.

Erfarenheter från ULF-bazaren

Ett syfte med den lokala ULF-bazaren var att dra nytta av de olika erfarenheter och lärdomar som projekten lett till, för att fortsätta utveckla samverkan mellan lärosätet och kommunen kring praktiknära skolforskning. I presentationerna från de olika forskningsprojekten visades olika möjligheter till samarbete mellan forskare och lärare eller andra yrkesverksamma inom skolan. Det fanns bland annat en variation av metodologiska ingångar där man inom projekten hittat olika sätt att samverka i planering, genomförande, analys och spridning av resultat. Presentationerna synliggjorde vinster med samverkan genom att olika perspektiv berikar varandra i både skolutveckling och forskning, samt att det lett till en ökad förståelse för varandras perspektiv och verksamheter. Forskningen blir mer relevant för skolorna och istället för att forskningsresultat blir något som implementeras i skolan, är skolorna här med och själv producerar resultat i ett gemensamt arbete.

Samtidigt lyftes utmaningar i samverkan genom att de olika verksamheterna styrs av skilda logiker samt har delvis skilda syften – förbättrade skolresultat respektive fördjupade teoretiska kunskaper. Lärares möjligheter att medverka i forskningens olika delar är dessutom beroende av tid, resurser och mandat. Lärares medverkan i spridning av resultaten kan i vissa fall hindras av etiska aspekter, då deltagare i forskningsprojekt har rätt att inte få sin identitet röjd.

Vägar framåt

Under bazaren uttrycktes en vilja och tro på att kunna bygga långsiktigt hållbara strukturer där forskningssamverkan ses som ett självklart och högt värderat inslag för båda parter. Det är ett arbete som kräver tid och tålamod, men erfarenheterna från de projekt som presenterades visar att vi är på väg! Men det finns ett behov av att stärka statusen för den forskning som sker i samverkan mellan lärare och forskare. En tanke som vi som arbetar med att utveckla den gemensamma forskningsmiljön tar med oss är att samverkan inte bara ska vara ”nyttig” utan också rolig och meningsfull för de medverkande – på så sätt kan den också bli hållbar. Vad innebär det och hur når vi dit?

Text skriven av: Anne Harju, Kristina Westlund och Håkan Eilard

Ännu en artikel i Nämnaren!

Denna gång är det Monica och Annika som beskriver hur de har arbetat med sina elever. Artikeln blir öppet tillgänglig ungefär 2 år efter publikation, men här är en kort sammanfattning. Det är faktiskt två intressanta resultat.

Det ena är förstås att eleverna lär sig resonera om proportionella samband. De gör det genom att systematiskt låta eleverna få resonera med proportionalitetsproblem och sedan diskutera olika strategier i helklass.

Det andra är hur de låter eleverna dokumentera sitt arbete. Här lottas eleverna ihop parvis och får sedan en begränsad tid på sig för att spela in en film där de löser eller åtminstone försöker lösa problemet. Filmen skickar eleverna till läraren. Filmen spelas in med skärmen vinklad så att endast pappret och elevernas skrivande syns. Det betyder att elevernas röster finns med men inte deras ansikten.

Delorme, M. & Schoug, A. (2023). Få syn på resonemangen. Nämnaren, 49(3), 22–28.

/Jöran Petersson. Nätverksledare för ULF-nätverket vid Malmö universitet om proportionalitet i matematiken.

Ännu ett ULF-projekt är i hamn med flaggan i topp!

ULF-projektet om proportionalitet i skolmatematiken har nu pågått hösten 2021 till våren 2023. Deltagarna bestämde som eget mål att själva författa artiklar till i första hand Nämnaren då denna har stor spridning bland matematiklärare i alla årskurser. Det är inte utan stolthet vi presenterar följande resultat:

Langeveld, E., & Rosenberg, A. (2023). Att tolka derivator med hjälp av enheter. Nämnaren, 49(2), 47–53.

Lindeheim, C., & Nilsund, A.-B. (2023). En vanlig uppgift i ett ovanligt sammanhang. Nämnaren, 49(2), 35–39.

Rosell, C., & Strand, K. (2023). Hur kan man inte se det? Nämnaren, 49(2), 41–46.

Artiklarna är nu publicerade i Nämnaren 2/2023 och blir öppet tillgängliga ungefär 2 år efter publikation, men redan nu finns en kort sammanfattning under DIVA-länkarna ovan. Även om detta ULF-projekt formellt sett är slut nu, så räknar vi med lite efterdyningar i form av ytterligare publikationer närmsta tiden i Nämnaren, Matematikbiennalen 2024 och någon forskningspublikation. Detta berättar vi dock mer om i ett senare blogg-inlägg.

/Jöran Petersson. Nätverksledare för ULF-nätverket vid Malmö universitet om proportionalitet i matematiken.

Att gräva efter historien på riktigt

På en höjd mellan Staffanstorp och Lund är den oansenliga platsen Uppåkra belägen. Vad blotta ögat inte kan se i landskapet är att denna plats historiskt sett är av stor betydelse. I själva verket döljer sig här ett geografiskt, socialt, ekonomiskt, religiöst och kulturellt centrum i den långa historiska utvecklingen av medeltida och moderna samhällen i dagens Öresundsregion. Uppåkras historia går hela vägen tillbaka till vikingatid och ännu längre.

Vi, Pär och Per, har som forskare och pedagoger haft den stora förmånen att under drygt ett år följa ett antal elever som bjudits in att delta i utvecklingen av ett pedagogiskt arbete omkring de pågående arkeologiska utgrävningarna på denna historiska plats. Eleverna från olika skolor i regionen besöker arkeologiskolan i Uppåkra och gräver på riktigt efter historien i den skånska myllan. Ett av de kanske mest uppseendeväckande fynden som hittills gjorts av en elev, Inez, är en tvåtusen år gammal mjölktand från ett barn.

När vi först hörde talas om den arkeologipedagogiska verksamheten väcktes direkt vår nyfikenhet och begär efter att bättre förstå hur elever lär sig när de gräver arkeologiskt, tillägnar sig historiska kunskaper och använder sitt språk för att ta sig an upplevelser och utmaningar på plats i Uppåkra

Under hösten fokuserarade vi på att följa en skolklass lite närmare genom att göra lektionsbesök på skolan och hålla fokusgruppsintervjuer med några av eleverna samt följde klassen när de grävde arkeologiskt på Uppåkra. Vi följde upp klassens besök med nya fokusgruppsintervjuer. Vi spelade då upp några utvalda filmsekvenser för eleverna (stimulated-recall-metod) för att få syn på och bättre förstå vad eleverna tänkte och upplevde vid besöket och vad de menar hände när de på riktigt fick gräva efter historien.

Efter höstens materialinsamling i ULF-projektet Att skapa upplevelsebaserad pedagogik för alla elever, har vi nu också hunnit med att presentera de preliminära forskningsresultaten för ett antal universitetslärare, forskare och lärarstudenter i Buenos Aires. Det blev möjligt inom ramen för vårt mångåriga internationella utbyte mellan Malmö universitet och Universidad Nacional de San Martin, Buenos Aires, Argentina.

Nu återstår bara för oss forskare att sätta ord på vad dessa elevers erfarenheter betyder, vilka upplevelser de gjort i mötet med den riktiga utmaning som det innebär att på riktigt gräva efter Uppåkras historia. Vi vill återkomma för att i ord och text beskriva vad vi menar att eleverna har upplevt och vilket lärande det tycks ha inneburit. Vi vill speciellt fokusera på vilka frågor som eleverna bar med sig in i det arkeologiska grävandet och vilka frågor de har utvecklat och formulerat efter besöket på Uppåkra.

Pär Widén och Per Dahlbeck

Casemetodens samtal för att möta och utveckla språkligt heterogena klassrum – nu finns en rapport att läsa!

Hur kan skolor och lärarutbildningar använda casemetodens samtal för att möta och utveckla språkligt heterogena klassrum? Den frågan har vi i det didaktiska nätverket för språk- och kunskapsutveckling i ämnesundervisning fördjupat oss i.

Efter tre år är vi stolta över att kunna presentera vårt arbete och våra svar på frågan i en rapport som nyligen publicerats. Utifrån praktiknära case har vi låtit lärargrupper och studentgrupper diskutera och dela erfarenheter och med dessa kunskaper därefter genomföra undervisning. Vi har dokumenterat och analyserat undersökningarna och kommit fram till att ämnesrelevanta case bidrar till didaktiska samtal om språkutveckling.

I projektet har det även blivit tydligt hur forskning och beprövad erfarenhet tillsammans ökar möjligheterna till en hållbar språkutveckling.

Eva Bringéus

Universitetsadjunkt och nätverksledare för ULF-nätverket Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning

Här kan du ladda ner rapporten Casemetodikens möjligheter för en språkutvecklande ämnesundervisning: Ett ULF-projekt (Bringéus, red., 2022)

Hur resonerar mellanstadie-elever om komplexa miljöfrågor?

Källa: Colourbox. Fotograf Kitsanakorn Maneerat

Inom ett samverkansprojekt mellan Malmö stad och Malmö universitet benämnt Känsla av sammanhang och agency i relation till lokala och globala utmaningar har vi undersökt hur mellanstadie-elever resonerar om komplexa miljöfrågor, eller wicked problems.

Vår utgångspunkt är ett intresse för att förstå hur kan det komma sig att mänskligheten är så handfallen och oförmögen att hantera frågor som t.ex. klimatförändring? Möjligen beror det på att frågorna är genuint komplexa där naturvetenskap och värderingar dels skiljer sig åt på många punkter och dels finns en viss osäkerhet. Exempelvis är vetenskapen överens om att klimatet påverkas och jordens medeltemperatur höjs på grund av människans handlingar, men hur klimatet kommer att påverkas är fortfarande oklart. Vidare så ger förslagen till åtgärder upphov till politiska och värderingsmässiga kontroverser.

Genom att genomföra workshops med processdrama där olika miljörelaterade wicked problems bearbetas har vi fått en mer varierad bild av hur mellanstadieelever resonerar om sådana frågor. Innehållet i de tre workshoparna, på två olika skolor, har tagits fram tillsammans med lärare och elever. De första två hade samma innehåll på båda skolorna: ”ekologisk, konventionell/lokal matproduktion ” och ”anpassning till en höjning av havsnivån”. Därefter genomfördes en utvärdering med elever, lärare och forskare vilket gav upphov till förslag på olika innehåll på de två skolorna: ”ätande av kött – ett miljödilemma” respektive ”utrotning av djur pga. avskogning”.

Workshoparna började med en kortare introduktion till ämnesområdet av lärare eller forskare och därefter en gruppaktivitet där elever fick roller. När det gäller matproduktion spelade eleverna odlare (konventionella respektive ekologiska) samt affärsägare. Vid gruppdiskussionen om höjning av havsnivå fick eleverna tre alternativ för att möta hotet om höjda vattennivåer att ta ställning till och argumentera utifrån: flytta hela samhället från havet, bygga om husen eller bygga skyddsvallar.   

Analysen av samtalen under själva workshoparna och meta-diskussioner om dessa och framtida workshoppar har fokuserat på hur eleverna hanterar frågornas komplexitet, osäkerhet och de känslor som detta kan ge upphov till. Analysen är precis påbörjad men den preliminära slutsatsen är att elever i mellanstadie-åldern engageras av processdrama, bland annat eftersom det ger en möjlighet att leva sig in i och resonera från flera olika perspektiv. När det kommer till typen av och kvalitén i elevers gruppsamtal hävdar den engelske forskaren Niel Mercer dels att konstruktiva gruppsamtal är svåra att genomföra eftersom elever ofta inte vet vilken typ av samtal de förväntas föra. Mercer har föreslagit att samtalen oftast följer tre typer:

a) monologiska samtal (”jag tycker så och du tycker si … vi är inte överens”),

b) kumulativa samtal (eleverna bygger på varandras idéer för att lösa en uppgift)

c) utforskande samtal (elever frågar varandra, motiverar, granskar, argumenterar etc)

Samtalen som förts under detta projekt pekar på att ”kumulativa” samtal är vanligast, dvs. eleverna löser uppgiften genom att nå konsensus. Verkligt ”utforskande” samtal, dvs. att elever ber varandra om exempel, argument, dataunderlag etc. uppstår ibland. Detta kan triggas av lärarens kommentarer men oftast av det existerar olika synsätt på frågan inom samtalsgruppen. 

Undervisning som är utmanande, utforskande och verkligt meningsskapande är viktig när det gäller komplexa framtidsfrågor som ibland negligeras och förnekas av konservativa krafter. Frågan om klimatförändring och dess konsekvenser är en sådan. Att bara föreläsa om den vedertagna vetenskapliga synen på frågan räcker inte utan det behövs också aktiviteter som triggar perspektivtagande och utmaningar av förgivettagnaden. Drama och rollspel på vetenskaplig grund kan engagera elever och sätta i gång tanke- och värderingsprocesser med potential att förändra.

Ansvariga från Malmö universitet är Valentina Pivotti, doktor i miljövetenskap och Clas Olander, professor i naturvetenskapernas didaktik. 

Delad läsning som väcker känslor

Lässtimulerande och språkutvecklande arbete för delaktighet och inkludering är namnet på ett samverkansprojekt mellan Malmö stad och Malmö universitet som pågick under hösten 2021 och våren 2022. I projektet deltog elever i läsecirklar tillsammans med forskare, bibliotekarier och lärare. Syftet med projektet var att pröva och utforma läsfrämjande metoder inspirerade av ”Shared Reading”. Den litteratur- och läsfrämjande modellen (utvecklad av den brittiska litteraturvetaren Jane Davis) bygger på social och etisk läsning med gemensam läsning i grupp. Den används främst i grupper av ovana läsare, och har som syfte att erbjuda en gemenskap och få dem att upptäcka läsning. I våra läsecirklar läste vi noveller och dikter om allt från skräck till kärlek och hämnd. Under högläsningen gjorde vi lässtopp där vi tillsammans samtalade om ords betydelser och försökte förstå och tolka karaktärers handlingar och motiv.

Forskningssyftet var att undersöka läsecirkelns möjlighet att utveckla läsengagemang och undersöka hur läsarna möter varandra i och genom litterära texter som berör och i sammanhang där elever känner sig inkluderade. Därutöver ville vi jämföra elevers uppfattning om läsecirkelns metod med den litteraturundervisning de möter i skolan.

I skrivande stund arbetar vi med analysen av såväl inspelade samtal som intervjuer, men några preliminära resultat kan vi dela med oss av. Under de första träffarna var samtalsläsningen mest inriktad på handlingen, var novellen utspelade sig och hur händelserna hängde ihop. När eleverna blev mer varma i kläderna visade det sig att eleverna både kunde och ville relatera till karaktärerna. De deltog aktivt och engagerat i läsecirkeln och uppskattade att få byta och bryta perspektiv. Efterhand blev samtalen också värderande, vilket innebar att eleverna uttryckte empati och åsikter om moraliska och etiska frågor som framkom i texterna. I intervjuerna med eleverna framkom det att den sociala samvaron är viktig. Det är mysigt att under informella former få sitta tillsammans med kompisarna i bibliotekets soffor och få lyssna på varandras tankar, menade de. En tidig slutsats vi drar av vårt projekt är att det verkar finnas ett behov av gemensam läsning som får ta tid och utan att eleverna bedöms. Frågan är hur och när detta kan få utrymme i skolan?

Vi som ansvarar för projektet är adjunkt Eva Bringéus (KSM), och docent Catarina Economou (KSM), Malmö universitet

Matematikdidaktiska teorier i ULF-nätverket Proportionella resonemang i matematik

Sedan höstterminen 2019 ingår lärare från lärarutbildningen vid Malmö universitet och lärare från skolor i Helsingborg, Lomma, Svedala och Vellinge i ett ULF-nätverk med särskilt fokus på matematikdidaktik och i synnerhet proportionella resonemang i matematik. Sedan 2021 medverkar även några lärare från Lunds kommun.

Detta blogg-inlägg sammanfattar matematiknätverkets arbete hittills med matematikdidaktiska teorier som kan passa för proportionalitet. Detta arbete har varit ett centralt område de senaste månaderna och har hjälpt oss precisera nätverkets fortsatta arbete. En klassisk definition av antikens Euklides är att se proportionalitet som ”en förändringsfaktor” inom en och samma enhet. Tänk dig nu följande matematiska problem:

En ostbit väger 450 g och kostar 36 kr. En annan ostbit väger 750 g och kostar 45 kr. Vilken har lägst jämförpris?

Euklides skulle lösa detta problem genom att resonera så här: ”Mellan vikterna är det en förändringsfaktor 450 ⁄ 740=0,6. Då skulle den mindre osten kosta 45 ∙ 0,6=27 kr. Det betyder att om man av den större osten köper en lika stor viktmängd som den mindre osten, så skulle man behöva betala mindre.” Idag är det vanligare att istället beräkna ett jämförpris att jämföra och lösningen kan bli så här: ”Den mindre osten har jämförpriset 36kr ⁄ 0,450kg = 80 kr ⁄ kg och den större osten har jämförpriset 45kr ⁄ 0,750kg = 60 kr ⁄ kg. Alltså har den stora osten lägre jämförpris”.

Notera att Euklides förändringsfaktor är en kvot av samma enheter, alltså av samma typ som skala och procentsats, vilka saknar enhet. Det var faktiskt bara några enstaka hundra år sedan en helt annan syn på begreppet proportionalitet uppstod. Man kan dividera olika enheter med varandra och få en helt ny enhet. Exempelvis ger kvoten 36kr ⁄ 0,450kg = 80 kr ⁄ kg och i grundskolans nya kursplan för matematik kallas detta ”härledda enheter”. Detta ger oss i matematiknätverket ett sätt att kategorisera framställning av proportionalitet som Euklidisk eller icke-Euklidisk.

Även om denna kategorisering i Euklidisk/icke-Euklidisk proportionalitet är historiskt central i matematiken, så är den lite för grov då våra kategorier av elevlösningar blir för stora för att fånga exempelvis varianter av olika elevlösningar inom en och samma kategori. En som åtgärdade detta ämnesdidaktiska behov var Vergnaud, som skapade en ganska utförlig kategorisering för olika sätt att räkna ut proportionalitetsproblem. Ett mycket stort antal forskningsartiklar har låtit sig inspireras av Vergnaud när de analyserar elevers arbete och lärares undervisning om proportionalitet. Vergnauds kategorier utformades för proportionalitetsövningar av typen ”efterfrågat värde”. Ett exempel är ”450 g av en sorts ost kostar 36 kr. Vad kostar 550 g av samma ost?”.

I vårt nätverk vill vi även studera jämförpriser och då vill man ha värdet 1 i nämnaren, exempelvis 1 kg vid jämförpris och 1h vid enheten km/h. För denna typ av matematiska proportionaliteter blir det ofta svårt att avgöra i vilken av Vergnauds kategorier som elevlösningen platsar bäst. I matematiknätverket har vi därför börjat utforska Chevallards praxeologi som för vårt nätverk öppnar två möjligheter. En möjlighet är en större frihet att skapa kategorier för elevers olika strategier vid problemlösning. Detta ger möjligheten att formulera lämpliga kategorier men samtidigt behöver det inte per automatik vara en fördel eftersom denna flora kan bli vildvuxen. En annan och intressant möjlighet är att praxeologin ger stöd i att utvärdera om och vilken sorts motivering eleven ger till sin lösning, exempelvis om det endast finns ett svar eller även en uträkning och ifall uträkningen dessutom är tydligt motiverad och på vilka olika sätt den motiveras.

Våra första trevande försök att använda Chevallards praxeologi har visat sig fungera genom att ge oss nya intressanta infallsvinklar på elevers och vårt eget (lärares) matematiska arbete. Vi får just nu nöja oss med att konstatera att forskning pågår och att vi återkommer när vi vet mer. Kanske redan på vårt föredrag på matematikbiennalen 31 mars – 1 april i år.

/ULF-nätverket vid Malmö universitet om proportionalitet i matematiken – genom nätverksledare Jöran Petersson.

Chevallard, Y. (2007). Readjusting didactics to a changing epistemology. European Educational Research Journal, 6(2), 131-134. https://doi.org/10.2304/eerj.2007.6.2.131

Euclide, & Heath, T.L. (1956). The thirteen books of Euclid’s Elements. (2nd Ed., rev. with additions). Dover.

Vergnaud, G. (1983). Multiplicative structures. In R. Lesh and M. Landau (eds.), Acquisition of Mathematical Concepts and Processes (pp. 127–174). Academic Press.

En gemensam forskningsmiljö Malmö stads utbildningsförvaltningar och Lärande och samhälle

Malmö stad och Malmö universitet har nu en överenskommelse om att utveckla en gemensam forskningsmiljö med temat Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola.

Staden och universitetet har ett gemensamt behov av att utveckla kunskap om hur Malmös förutsättningar, såsom stora socioekonomiska skillnader och kulturell och språklig diversitet, påverkar uppväxtvillkor, utbildningsförutsättningar och studieresultat. För detta har Malmö stads utbildningsförvaltningar och Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet inlett ett samarbete kring en forskningsmiljö med syfte att bidra till gemensam kunskapsproduktion inom ramen för ULF (Dnr- LED 2021/703).

Utgångspunkten för miljön är att forskning ska ske i samverkan mellan forskare, pedagoger och ledning på förskolor, skolor och andra verksamheter.  Målet är att utveckla undervisning och lärande på vetenskaplig grund, men också att utveckla modeller och metoder för att bedriva praktiknära forskning. Ett led i samarbetet är en seminarieserie som startades läsåret 2020-2021 med syfte att utgöra en mötesplats för samverkan mellan staden och universitetet. Andra delar av samarbetet handlar om gemensamma publikationer, spridning av beprövad erfarenhet samt ansökningar om externa medel för forskningsinsatser. Ett led i detta är utlysning av medel för medarbetare på fakulteten för Lärande och samhälle med syfte att utveckla i kunskap i samverkan. Projekt som hittills har fått medel fokuserar sådant som lässtimulerande och språkutvecklande arbete, känsla av sammanhang och agency i relation till lokala och globala utmaningar samt samverkan kring matematikundervisning. Därtill  finns ett så kallat Flexit-projekt om skolors och förskolors digitalisering och digitala kompetens i praktiken.

För mer information kring forskningsmiljön, kontakta Anne Harju, vetenskaplig ledare för miljön

För mer information om samverkansavtalet mellan Malmö stad och Malmö universitet kontakta Margareta Serder, vicedekan för samverkan vid Lärande och samhälle