IT & Ekonomi: Examensarbete 2020

Genrebild föreställande en utställning
 • Journalistik i den digitala eran- Ett forskningsprojekt gällande framtidens journalister i den digitala eran

  Vad ligger bakom ert val av tema för arbetet, varför var ni nyfikna på just detta?
  Vårt val av tema var inte självklarhet, vi började med att vi skulle komma på vars tre olika områden och problemsituationer som vi själva tyckte var intressanta och som vi sedan skulle presentera för varandra. De olika teman som vi presenterade var någorlunda lika varandra, men det slutade med att vi valde något helt annat. Anledningen till varför vi valde att skriva om hur digitaliseringen har påverkat rollen som journalist är för att vi både blir påverkade av media dagligen och det är ett yrke som blir väldigt påverkade av digitaliseringen.

  Hur valde ni ut er speciella vinkling (som t ex specifik fråga eller specifik teoretisk vinkling) på temat och vilket material kommer ni att arbeta med?
  Vi valde att fokusera på de villkor och förutsättningar som digitaliseringen sätter på rollen som journalist i framtiden. Anledningen till varför vi kom in på den vinkeln var för att vi båda anser att idag så kan många agera som en journalist via olika sociala plattformar och att information tack vare digitalisering blir lättillgänglig. Således anser vi att det hade varit intressant att studera hur journalisterna ska möta dessa utmaningar och villkor som digitaliseringen ställer på rollen som journalist. Materialet som vi kommer använda oss av är en egen kvalitativ studie, där vi kommer intervjua journalister från olika nyhetsredaktioner. Vi kommer även använda oss av litterära verk inom forskningsområdet samt relevanta empiriska studier.
  Vad hoppas ni kunna bidra med genom er undersökning?
  Med vår undersökning så vill vi bidra med ökad förståelse hur digitaliseringen kommer förändra rollen som journalist samt identifiera villkoren och förutsättningarna digitalisering ställer på framtida journalister.

 • Digital mognad och den offentliga fastighetsförvaltningen

  När vi började titta på potentiella ämnesförslag så hade vi båda en gemensam uppfattning om att offentlig sektor inte låg lika långt fram i sin digitaliseringsprocess som det privata näringslivet. Vi hade båda ett intresse av att skriva om offentlig sektor och då föll det sig naturligt att undersöka denna diskrepans i digitalisering mellan privat och offentlig sektor. Därutöver verkar John som deltid politiker vid sidan av sina studier och har på så sätt kommit i kontakt med Region Skånes implementering av sitt CAFM-system.

  Frågan vi ställde oss var om det fanns fler regioner som gjort samma sak och vi upptäckte att så inte var fallet och därefter har ämnesförslaget växt fram..

  Hur valde ni ut er speciella vinkling (som t ex specifik fråga eller specifikteoretisk vinkling) på temat och vilket material kommer ni att arbetamed?
  I samband med att vi sökte information om CAFM och den relativt omfattande implementeringen av dessa system inom det privata näringslivet så kom vi i kontakt med Johan Magnussons forskning om digital mognad i offentligförvaltning. På så sätt föll bitarna på plats om att det finns en underdigitalisering inom offentlig sektor, vilket vi ansåg vara problematiskt med tanke på att offentlig sektor äger och förvaltar miljontals kvadratmeter fastighetsyta som ger rum åt den svenska välfärden.

  Vi kommer arbeta vidare med Magnussons forskning om digital mognad, men även forskning om de plattformar som vår studie fokuserar på.

  Simon Benteke & John Eklöf

 • Third-party cookies- How aware are people of Third-party cookies when using the internet?

  Varför är third-party cookies intressant?

  Datainsamling är något som jag alltid tyckt har varit intressant och särskilt datainsamlingsom sker på internet där man oftast är omedveten om att det sker. Det finns flera sätt attsamla in data på och ett av sätten som har gjort mig intresserad är datainsamlingen somsker genom cookies. Cookies är inte något som många förstår sig på. Dem flesta kännerigen cookies som den jobbiga rutan som dyker upp när man besöker en webbsida. Dennaruta måste godkännas för att användaren ska få fortsätta att använda webbsidan. För attförklara cookies kortfattat så är det en textfil som sätts på datorn när man besöker enwebbsida. Denna cookie samlar då in vad användaren gör på webbsidan och sparar det avolika skäl. Det kan vara till exempel för att spara användarens inlogg så att användaren inteska behöva logga in varje gång en webbsida besöks eller för att skräddarsy webbsidan efteranvändarens preferenser. Men så finns det en typ av cookie som heter third-party cookie.

  De flesta webbsidor har third-party cookies men de gör inte informationen angåendethird-party cookies väldigt lättillgänglig för användaren. Third-party cookies delar oftast medsig av det användaren gör i en webbsida med andra aktörer och detta för att de andraaktörerna till exempel ska kunna genomföra en effektivare marknadsföring. Frågan är omman verkligen godkänt att informationen delas med andra aktörer och om detta verkligen ärokej. Med min undersökning inom ämnet hoppas jag kunna bidra till en bredare och bättreförståelse om third-party cookies bland användare.

 • Digitala verktyg för kommunikation i mindre organisationer

  Vad ligger bakom ert val av tema för arbetet, varför var ni nyfikna på just detta?
  Kommunikation är något väldigt komplext att definiera precist och därför är det även väldigtintressant att studera. Det kan skilja sig väsentligt beroende på vad man studerar. Vårtintresse växte när vi fick kontakt med organisationen ”Stiftelsen Läxhjälpen” som är en ideellorganisation som bedriver ett resultatfokuserat läxhjälpsprogram på högstadieskolor som harlägre socioekonomisk bakgrund. Läxhjälpen verkar i 45 skolor från Malmö i söder till Umeå inorr.De anställda på Läxhjälpen kontaktade en av oss (som också är anställd på Läxhjälpen) medsina problem med kommunikation inom organisationen. Som en ideell organisation har deinte lika mycket resurser för dyra lösningar som större organisationer har. Därför blir detintressant att komma fram med lösningar som fungerar ekonomiskt och funktionellt för deanställda.Till en början var det svårt att hitta fokusområde, vi kände att det fanns mycket man kundeundersöka. Då kom vi fram till att vi ville undersöka de digitala verktygens påverkan påkommunikation inom mindre företag. Tonvikt läggs på mindre företag då de inte har sammaförutsättningar som stora företag med mer resurser.

  Hur valde ni ut er speciella vinkling (som t ex specifik fråga eller specifik teoretiskvinkling) på temat och vilket material kommer ni att arbeta med?
  Redan från början visste vi att vi ville studera hur IT-utvecklingen påverkar världen.Inriktningen ​kommunikation inom organisationer ​kom efter att vi hade tagit kontakt med vårtstudieobjekt. Kommunikationen inom företag förändras i samband med utvecklingen av denbefintliga tekniken och därav blev valet gjort. Vi tror starkt på att företag som inte hänger med i utvecklingen av IT:n kommer halka och få sämre resultat än de företag som är i framkant.Vi kommer arbeta med litteratur och mjukvara för att bland annat beskriva en fungerande kommunikation och digitala verktyg för kommunikation och utföra databearbetning samt dataanalys. Boken ​Hur moderna organisationer fungerar, av Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik, kommer att användas mycket för att beskriva kommunikation och organisation, litteratur för digitala verktyg kommer hämtas från vetenskapliga artiklar och datan kommer analyseras av olika mjukvaruprogram bland annat SPSS. Under arbetets gång ska vi utföra intervjuer på Stiftelsen Läxhjälpens anställda för att utreda den rådande situationen och för att kunna kartlägga problemen och utmaningarna. Vi kommer utföra individuella intervjuer och en intervju i fokusgrupp.

  Vad hoppas ni kunna bidra med genom er undersökning?
  Det är vår tro att effektivisering av kommunikationen på Läxhjälpen Stiftelsen kan förbättrade anställdas motivation och därmed resultaten.Vårt mål är att föreslå ett system som ska hjälpa arbetarna att kommunicera både internt och externt. Systemet ska formas utifrån de samlade resultaten av intervjuer från de anställdas behov och tankar kring hur de ser en väl fungerande kommunikation inom företaget. Vi hoppas bidra till kunskap och tillvägagångssätt för företag som kanske inte har lika mycket resurser som stora företag och inte har råd med dyra kanaler för kommunikation. Förhoppningsvis kan det även leda till vidare forskning kring hur ideella organisationer klarar sig i den ständigt utvecklande IT-världen.

 • Best Practice för LMS

  dlvklsd

Samtliga examensarbeten